Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ FILHARMONIE ŚLĄSKĄ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO W KATOWICACH „OD MALUCHA DO SENIORA”

Regulamin określa prawa i obowiązki uczestników zajęć organizowanych przez Filharmonie Śląską im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach

I. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Filharmonie Śląską im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach jest:
1. zapoznanie się i akceptacja niniejszego regulaminu,
2. dokonanie zgłoszenia uczestnika zajęć przez rodzica/opiekuna/seniora u koordynatora na stosownym formularzu zgłoszeniowym (deklaracja uczestnictwa), co jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu,
2. Rezygnacja lub skreślenie z listy uczestników zajęć następuje w sytuacji, gdy uczestnik złoży ustną bądź pisemną rezygnację lub gdy nie stosuje się do zapisów niniejszego regulaminu.
3. Opłata za uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
II. PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA
1. Wysokość opłat za uczestnictwo w zajęciach reguluje cennik wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora do spraw administracyjnych Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego.
2. Opłaty za zajęcia należy dokonać minimum 10 dni przed rozpoczęciem zajęć przelewem na konto lub w kasie Filharmonii Śląskiej.
3. Opłat można dokonywać w kasie Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia kasy biletowej lub przelewem na konto:
ING BANK ŚLĄSKI S.A. W KATOWICACH
64 1050 1214 1000 0024 0652 0359, NIP 634-013-76-69
(wpłaty należy dokonać po potwierdzeniu rezerwacji przez koordynatora zajęć)
W tytule przelewu musi być podane: nazwa* warsztatu, imię i nazwisko uczestnika zajęć, data, godzina.
*(Viva/Muzykoterepia dla dzieci/Maluch/Senior)
Kasa biletowa, Katowice, ul. Sokolska 2
KASA BILETOWA jest czynna
w poniedziałki i wtorki od 9:30 do 17:00
w środy i czwartki od 10:30 do 18:00
w piątki od 11:00 do 19:00
przerwa od 13:00 do 13:30
4. Opłata za zajęcia naliczana jest bez względu na absencję uczestnika zajęć.
5. W razie braku możliwości uczestnictwa w zajęciach, należy niezwłocznie o tym zgłosić telefoniczne koordynatorowi zajęć.
III. ORGANIZACJA ZAJĘĆ
1. Viva w Filharmonii – niedziele – zbiórka dzieci z rodzicami w kawiarni Spencer (V piętro) 15 minut przed rozpoczęciem warsztatu. Dzieci zostaną odprowadzone do Sali zajęć przez opiekuna. Po zakończeniu zajęć opiekun odprowadzi dzieci z powrotem do kawiarni. W przypadku spóźnienia prosimy o telefon kontaktowy z opiekunem (telefon będzie zawsze podany przed warsztatem). Prosimy wpisać dziecko na listę obecności u opiekuna grupy. Zajęcia odbędą się przy zebraniu grupy minimum 15 osobowej.
W zajęciach niedzielnych nie biorą udziału rodzice ani opiekunowie prawni uczestników.
Viva w Filharmonii – czwartki – zbiórka dzieci z opiekunem grupy przy szatni. W zajęciach grupowych biorą czynnie udział opiekunowie grupy.
2. Dźwiękowy domek malucha – zbiórka dzieci i rodziców 15 minut wcześniej na parterze przy szatni. W przypadku spóźnienia prosimy o telefon kontaktowy do opiekuna grupy (telefon do będzie zawsze podany przed warsztatami).Prosimy o wpisanie się na listę obecności u opiekuna grupy. Zajęcia odbędą się przy zebraniu grupy minimum 10 osobowej.
W zajęciach bierze działu wyłącznie jeden z rodziców lub opiekun dziecka. (ze względu na wielkość sali.).
3. Muzykoterapia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Zbiórka dzieci z opiekunem grupy przy szatni. W zajęciach grupowych biorą czynnie udział opiekunowie grupy.. Prosimy o wszelkie ważne informację dotyczące grupy, które niezbędne są aby do dopasować zajęcia do jej potrzeb.
4. Zajęcia odbywają się w wyznaczonym przez Dyrektora FŚ miejscu i w ustalonych godzinach.
5. Program zajęć, czas trwania ustalony jest z Dyrektorem na podstawie grafiku przygotowanego przez instruktora prowadzącego dane zajęcia: domek.filharmonia-slaska.eu
6. Uczestnicy wybranych form zajęć podzieleni są przez instruktora prowadzącego na grupy odpowiednio liczebne, dostosowane do wieku uczestników i poziomu zaawansowania.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym instruktor poinformuje rodziców/opiekunów uczestników zajęć.
8. Odwołanie, przeniesienie lub odpracowanie zajęć może nastąpić po wcześniejszym powiadomieniu rodziców/opiekunów uczestników zajęć.
9. Prosimy aby dzieci miały obuwie zmienne na zajęciach i wygodny strój sportowy.
10. Obecność uczestników zajęć kontrolowana jest każdorazowo przez biletera FŚ.
IV. BEZPIECZEŃSTWO
1. Każdy uczestnik oraz jego rodzic/opiekun na pierwszych zajęciach organizacyjno-informacyjnych zostaje poinformowany przez instruktora o organizacji zajęć oraz otrzymuje do wypełnienia formularz zgłoszeniowy.
2. Uczestnik zajęć zobowiązuje się dostosować do wytycznych instruktora.
3. Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia bez wiedzy i zgody instruktora prowadzącego.
4. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia bez zgody instruktora wyposażenia pracowni lub sali poza budynek FŚ.
5. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni lub sali ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania – w przypadku osób nieletnich są to prawni opiekunowie tej osoby.
6. FŚ nie zobowiązuje się do pilnowania i przechowywania rzeczy pozostawionych na korytarzach lub salach i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w tych pomieszczeniach.
7. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć obowiązani są do stosowania się do poleceń pracownika FŚ.
8. O ewentualnych uszkodzeniach sprzętu i elementów wyposażenia pracowni, w której odbywają się zajęcia / warsztaty należy niezwłocznie poinformować instruktora lub pracownika FŚ.
9. Zabrania się przebywania na terenie FŚ osobom nietrzeźwym oraz znajdującym się pod wpływem innych środków odurzających.
10. Na terenie FŚ obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
11. W sprawach nie uregulowanych w regulaminie zajęć / warsztatów decyzje podejmuje Dyrektor FŚ.
V. UCZESTNICY MAŁOLETNI
1. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do odebrania dziecka bezpośrednio po zajęciach, a także wyrażenia zgody na uczestnictwo dziecka w zajęciach i podaniu niezbędnych danych osobowych dziecka oraz telefonów kontaktowych.
2. Uczestnik zobowiązuje się dostosować do wytycznych instruktora.
3. Zabronione jest samowolne opuszczanie zajęć przed ich zakończeniem.
4. Każdy z uczestników zajęć zobowiązany jest po dokonaniu płatności w określonym terminie okazać dowód wpłaty bileterowi – dowód ten upoważnia do uczestnictwa w zajęciach.

VI. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1. Administratorem danych osobowych jest Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie zawartym na deklaracji uczestnictwa lub inne dane podane bezpośrednio przez opiekuna prawnego. Dane przetwarzane są w celu organizacji zajęć, zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom. Mam prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania.
2. Na zajęciach mogą być wykonywane zdjęcia lub nagrania filmowe, w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością FŚ. Wykorzystanie wizerunku uczestnika oraz wykonanych przez niego prac, utrwalonych na nośnikach foto, audio, video w celach promocyjnych i reklamowych odbywa się na zasadach nie wymagających zezwolenia ( Art. 81 2.2 Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631)
3. Kandydaci zobowiązani są do złożenia deklaracji ( załącznik nr 1 do regulaminu). Złożenie deklaracji oznacza, iż rodzic/opiekun/senior zapoznał się z niniejszym Regulaminem, akceptuje jego zapisy i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Rodzic/opiekun/senior wypełniając załącznik nr 1 może wyrazić zgodę lub nie, na wykorzystanie wizerunku do celów promujących zajęcia.
4. FŚ w Katowicach nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników, powstałe na skutek nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zgubione, skradzione, zniszczone.
VII. PRZEPISY KOŃCOWE
1. Dyrektor Filharmonia Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Ośrodka Kultury jest akceptacja niniejszego Regulaminu, przestrzeganie norm społecznych wobec innych osób, a także przepisów bhp i p.poż obowiązujących we wszystkich pomieszczeniach FŚ.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2016 roku.